T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL - AVCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ana Sayfa  Duyurular  Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu Kantin İhalesi
Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu Kantin İhalesi Yayın tarihi: 11.10.2012 - 10:52 - Görüntülenme Sayısı: 1617

               

( İLAN)

 

             Avcılar İlçesi  Avcılar Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu  kantini Okul Aile Birliği  tarafından , 2886 sayılı devlet ihale kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile   kiraya  verilecektir.

     1 – Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu

          a) Okul adı                                   :   Avcılar Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu  

          b) Bulunduğu ilçe                           : Avcılar

          c) Kira tespit komisyonunca

             belirlenen muhammen bedel        :. 1.000,00.-TL(BinTL)

          d) İhalenin Yapılacağı Yer              : Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

          e) İhale Yapılacağı Tarih ve Saat    : 22.10.2012 – Saat 14.00’de

          f) Öğrenci mevcudu (e-Okul)          :. 525

          g)Demirbaş bedeli                           :. 0.-TL.

              

     2 – İhaleye katılanlar ihale şartnamesi  ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

 

     3 – İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi T.C.Ziraat Bankası TR040001000875445346455002 nolu hesaba yatırılarak 100,00.- TL karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe bölümünde temin edebileceklerdir.

 

     4 – İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna

     ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

     5- Kuruma/Kantine onaysız olarak tesis edilen/yapılan demirbaşlar bedel tespitinde dikkate alınmayacaktır.Müstecir istediği takdirde tesis ettiği demirbaşları alabilir.

     

           İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

     a)Nüfus cüzdanı sureti (Tasdikli Olacak)

     b)Sabıka kaydı (süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

     c)Başka kantin işletmediğine dair taahhütname ( İ.K.E.O’dan. alınacak)(Kantinciler

         odasından)

     d) Kantin ihalelerinden men yasağı (İ.K.E.O’dan alınacaktır)

     e)Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 20. maddesi’nin 4. fıkrası gereğince katılımcılardan ustalık belgesi istenir.İş bu belge 3308 ve 5362  sayılı kanunlar gereğince ilgili meslek odasından  temin edilecektir.(Mesleki yeterlilik belgesi)

      f) Kantin Kiralama İhalelerinde katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre ,Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle Kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır.Ancak Katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi,Kalfalık,kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.(ihale belge derecelerine göre gerçekleştirilecektir.)                         

g)Geçici Teminat :Kiralama ihalelerinde tahmini kira bedelinin %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere Yıllık kira bedelinin  % 30 ‘(yüzde otuz)  üne tekamül eden  geçici teminatın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katı ve geçici kantin teminat hesabı olan Türkiye İş Bankası Avcılar Şubesi 1183271 nolu hesabına,tespit edilen yıllık kira bedelinin %30’una tekabül eden bedelin 2.700,00.-TL (İkibinyediyüzTl.) geçici teminat olarak   yatırdığına dair dekont.

     h) İhaleye Bizzat kendisi katılacaktır. Vekaletle kabul edilmeyecektir.

     İ )Bu ilan   10/10/2012 günü saat  10.00  ‘dan  19/10/2012  günü  saat  17 :00  ‘e kadar

Avcılar Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve ilgili yerlerde  asılı kalacaktır.

i)İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde  görebileceklerdir.

j) İstenen Belgelerin Asılları Dosyaya konulacaktır.Fotokopileri  kabul edilmeyecektir.

          İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR :

a)       T.C. vatandaşı olmak

b)       Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)       Başka kantin işletiyor olmamak,ihaleden men yasağı almamış olmak.

d)       61 yaşından gün almamış olmak gerçek kişiler katılabilir.(Şirket,Dernek ve Vakıf ve Birlikler ihaleye katılamaz.) İhaleye bizzat müracaatçı katılacaktır.

e)       Vekalet ile ihaleye girilmez

f)        Kantin işleticiliği Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda,İş yeri açma belgesi,Kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda Kurs bitirme belgesine haiz olma şartı aranır.

g)       2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde yapılacak ihalelere katılamazlar.

h)       İhale açık açık artırma usulü yapılacak olup,teklifler geçici teminatı aştığı takdirde pazarlık usulü durdurularak kapalı zarf teklifi alınır.